Наставни содржини од 9 до 13.03.2020

Граматика

КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО

Лектира Орхан

Множење и делење

Подмет и прирок

Природни науки-скелет

Раст на скелетот 1

Македонски јазик Да повториме

Математика БРОЕВИ ДО 1000

Општество Живеалишта и населби

План за работа за четврто одделение

Работни листови за четврто одделение